แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

00 : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

     สถานศึกษา (จังหวัดพิษณุโลก)

01 : โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
02 : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
03 : โรงเรียนจ่านกร้อง
04 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
05 : โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
06 : โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
07 : โรงเรียนดอนทองพิทยา
08 : โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
09 : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
10 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
11 : โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
12 : โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์
13 : โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
14 : โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
15 : โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
16 : โรงเรียนวังทองพิทยาคม
17 : โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
18 : โรงเรียนหนองพระพิทยา
19 : โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
20 : โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
21 : โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
22 : โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
23 : โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
24 : โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
25 : โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
26 : โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
27 : โรงเรียนนครไทย
28 : โรงเรียนนาบัววิทยา
29 : โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
30 : โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
31 : โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
32 : โรงเรียนยางโกลนวิทยา
33 : โรงเรียนชาติตระการวิทยา
34 : โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
35 : โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
36 : โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
37 : โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
38 : โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
39 : โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

     สถานศึกษา (จังหวัดอุตรดิตถ์)

40 : โรงเรียนอุตรดิตถ์
41 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
42 : โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
43 : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
44 : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
45 : โรงเรียนดาราพิทยาคม
46 : โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
47 : โรงเรียนแสนตอวิทยา
48 : โรงเรียนน้ำริดวิทยา
49 : โรงเรียนพิชัย
50 : โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
51 : โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
52 : โรงเรียนลับแลพิทยาคม
53 : โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
54 : โรงเรียนฟากท่าวิทยา
55 : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
56 : โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
57 : โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

    หน้าแรก