ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


 

 

 

 

 
   

ภัทรโรบล จันทร์ดำ

   
 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

พิกุลทอง สังข์เงิน

กรรณิการ์ เพ็งปรางค์

กัญฐณา ชัยรัตน์

 
 

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

 
   

    

   

 

 

 
  ศิริจันทรา เมฆี  

นงลักษณ์  สุวรรณเทพ

 
 

นักจิตวิทยา ร.ร.ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000