ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


 

 

 

 

 
   

ภัทรโรบล จันทร์ดำ

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

พิกุลทอง เพ็ชรจันทร์

กัญฐณา ชัยรัตน์

นงลักษณ์  สุวรรณเทพ

 
 

นักวิชาการศึกษา

 นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

 
   

    

   

 

 

 
  ศิริจันทรา เมฆี  

กรรณิการ์ เพ็งปรางค์

 
 

นักจิตวิทยา ร.ร.ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 

นักวิชาการศึกษา

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000