ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


 

 

 

 

 
   

ภัทรโรบล จันทร์ดำ

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

พิกุลทอง สังข์เงิน

กรรณิการ์ เพ็งปรางค์

กัญฐณา ชัยรัตน์

 
 

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

 
   

    

   

 

 

 
  ศิริจันทรา เมฆี  

นงลักษณ์  สุวรรณเทพ

 
 

นักจิตวิทยา ร.ร.ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000