ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


   

   

 เตือนใจ  พรมมี

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
   

    

   

 

 
 

กาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์

อรสินียาพ์ ศรีสองเมือง

วิภา  เทียนขาว

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

 
         

 

 
 

ขวัญเรือน ศิวิไล

สุภรีย์ วงค์พระถาง

พจนศศิ ปู่ซึ้ง

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการ

นักทรัพยากรบุคคล

 
   

    

   

 

 

 

 
 

 

ศุภชัย สุวรรณเทพ

 

 
 

 

พนักงานพิมพ์ดีด

 

 
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000