ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


   

   

 เตือนใจ  พรมมี

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
   

    

   

 

 
 

กาญจนา รัตนชัยพิพัฒน์

อรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง

วิภา  เทียนขาว

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

 
         

 

 

 
 

สุรีรัตน์ ยาแสวง

 

สุภรีย์ วงค์พระถาง

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 
   

    

   

 

 

 
 

พจนศศิ ปู่ซึ้ง

 

วิชญะ พงวราสิทธิ์

 
 

นักทรัพยากรบุคคล

 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
   

    

   

 

 

 

 
 

 

ศุภชัย สุวรรณเทพ

 

 
 

 

พนักงานพิมพ์ดีด

 

 
   

    

   

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000