ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาิษณุโลก อุตรดิตถ์


   

   

ธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 
   

    

   

 

 
 

เนตรนุช แก้วมณี

อุมาพร วรรณภักดี

ธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม

 
 

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

...................................................................................................................................

 

 

 
 

ปฏฐพร ชมภูศรี

อลิษา ประทุมโพธิ์

ศิริวรรณ แสนชุ่ม

 
 

พนักงานธุรการ

นักประชาสัมพันธ์

 พนักงานราชการ

 
   

    

   

 

 
 

อนุวัตร อุดม

วีระ แก้วสา

นันทิยา เงินศรี

 
 

ช่างครุภัณฑ์

พนักงานขับรถ ช่างปูน  
   

    

   

 

 

 
  นันทิกา ทองก้านบัว

อันธิกา เนียมเกิด

สุวภัทร บุญมา

 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

 
         

 

 

 
 

อนุรักษ์ อ๊อดเอก

 

สุรพงษ์ พรหมมีเนตร

 
 

พนักงานขับรถ

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000