ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาิษณุโลก อุตรดิตถ์


   

   

ธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์

   
 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 
   

    

   

 

 
 

เนตรนุช แก้วมณี

ปฏฐพร ชมภูศรี

ธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม

 
 

นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

...................................................................................................................................

 

 

 
 

อุมาพร วรรณภักดี

อลิษา ประทุมโพธิ์

ศิริวรรณ แสนชุ่ม

 
 

เจ้าพนักงานธุรการ

นักประชาสัมพันธ์

 พนักงานราชการ

 
   

    

   

 

 
 

วรรณิศา คำจันทร์

วีระ แก้วสา

อนุรักษ์ อ๊อดเอก

 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ  
   

    

   

 

 
 

อนุวัตร อุดม

นันทิยา เงินศรี

สุรพงษ์ พรหมมีเนตร

 
  ช่างครุภัณฑ์

ช่างปูน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 
         

 

 

 
 

อันธิกา  เนียมเกิด

 

สุวภัทร บุญมา

 
 

แม่บ้าน

 

พนักงานทำความสะอาด

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000