ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


       
   

เปรมฤดี  เกลาพิมาย

   
   

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

   
   

    

   

 

 

 
 

สัญชวัล ผูกพานิช

 

ธิราลักษณ์ จันทร์ดี

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
   

    

   

 

 

 
 

พัชราภรณ์ วงษ์ปิน

 

จำนงจิต วิทยานันท์

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 
   

    

   
   

    

   
   

    

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000