ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


 

 
 

สิบตำรวจตรี นปดล  นพเคราะห์

 
 

ผู้อำนวยการ สพม.พล อต

 
 

โทรศัพท์ : 08 1768 2916

 
 

e-mail : nop2516@gmail.com

 
     
 

นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง

รองผู้อำนวยการ สพม.พล อต

โทรศัพท์ : 09 5626 8165

jiwanoad2513@gmail.com

 
..............
 
 

ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง

รองผู้อำนวยการ สพม.พล อต

โทรศัพท์ : 06 4419 9789

somjit.rodruang@gmail.com

 

 

..............
 

นายพร ดังดี

รองผู้อำนวยการ สพม.พล อต

โทรศัพท์ : 08 1886 7140

p2000dungdee@gmail.com

 
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000