ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


   

   

สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

มารศรี มีโชค

วราภรณ์ สนสกล

อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

ณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม

สมเจตน์ พันธ์พรม

พชรณัท  เกตุรัตน์

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

ดารารัตน์  เทพมาศ

วิชุดา แดนเมือง

เพลินจิต ชำนาญผา  
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
  กิตติพิชญ์ สภานุชาต ภัทรพล แก้วเสนา กนิสรา มากงาม  
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
  กุลรวี ขาวสง่า

พรรณชัย ใบศรี

วรินทร ปิยะกิดาการ

 
 

ศึกษานิเทศก์

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000