ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


   

   

สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์

   
 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 
   

    

   

 

 
 

มารศรี มีโชค

ณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม

อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

ดารารัตน์  เทพมาศ

สมเจตน์ พันธ์พรม

วิชุดา แดนเมือง

 
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
 

กุลรวี ขาวสง่า

พชรณัท  เกตุรัตน์

กนิสรา มากงาม  
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
  กิตติพิชญ์ สภานุชาต ภัทรพล แก้วเสนา สุกัญญา อำไพพงษ์  
 

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

 
   

    

   

 

 
  เอกพันธ์ กลมพุก ณภัทร จุลพงษ์ โศภิต คริเสถียร  
  ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์  
   

    

   

 

 
  ปทุมพร กาญจนอัตถ์ ธนิตา คำเขียว อนลัส คาลเคล  
  ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์  
   

    

   

 

   
  ศิรินภา  รัตนวราหะ

 

พรรณชัย ใบศรี

 
 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นักวิชาการศึกษา

 

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000