คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.พล อต 2566

  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี