คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  - ขั้นตอนการดำเนินการรับนักเรียน
  - มาตรฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ
  - มาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  - มาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
  - มาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  - มาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี