ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  - สถิติการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - สถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ
  - สถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
  - สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล