ใบแจ้งการชำระเงิน  
 
แนวปฏิบัติการนำส่งเงินฝากคลัง เงินรายได้แผ่นดินและเงินเบิกเกินส่งคืน
เงินฝากคลัง
     เงินประกันสัญญา
      เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้แผ่นดิน
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
     ค่าขายของเบ็ดเตล็ด(ขายพัสดุ)
เงินเบิกเกินส่งคืน
ใบนำฝาก
รหัส Smis ของสถานศึกษา