โปรแกรมเก่า ถึงมีนาคม 2563

  Myoffice 2564 

  Myoffice 2563 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบเงินเดือน e-Money สพม.พลอต  

คู่มือการเข้าใช้งาน e_Money สพม.พลอต

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2563

กฏหมายที่เกียวข้อง

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.พลอต  (TH,ภาษาไทย) 

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารฯ

อำนาจหน้าที่

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2562


มาตรการป้องกันภัย สพม.พลอต


 นโยบายและจุดเน้น สพม.พลอต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
 คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School  (e-book)
 คู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ (e-book)
 คู่มือการดำเนินงานโครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ (e-book)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (e-book)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (download)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (e-book)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (download)
  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2562
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน    สพม.พลอต
เดือนมีนาคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนมกราคม 2564
เดือนธันวาคม 2563
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.พลอต         (update 22 พฤศจิกายน 2563) 

  วิสัยทัศน์/คนิยม สพม.พลอต

  พันธกิจ สพม.พลอต

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.พลอต 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2563)

  ข้อมูลสารสนเทศ e-book  (กันยายน 2563)

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2562)

  โทรศัพท์ภายใน สพม.พล.อต.  640222

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

   สายตรงนิติกร สพม.พล.อต.

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

   กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2564


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

  ติดตั้งระบบ_PC Notebook

  ติดตั้งระบบ_Smart Phone

ห้องประชุมOnline สพม.พลอต  มีรหัส

ห้องเรียนOnline3901

ห้องเรียนOnline3902

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.พลอต

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.พลอต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ObecMail_school_sec39

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  
 

...........................................

 
 
 

update : 20 July 2021

 


ลงนามถวายพระพร

OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2564)
     ว 2369 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
     ว 2370 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
     1.ประกาศ สพฐ.
     2-3 ตำแหน่งว่างและจะว่าง 
     4.คำร้องขอย้ายและแบบความเห็นกรรมการฯ
     5.คำชี้แจง 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พลอต


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564)
     ประกาศการขึ้นบัญชี 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พลอต


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2564"  สพฐ. 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พลอต

   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec.plkutt@gmail.com

 

"เข้าสู่ระบบแจ้งข่าวและการจัดการเอกสารผ่านเครือข่าย"

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

"เข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.พลอต

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

"เข้าสู่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 

   

    

นายสุชน วิเชียรสรรค์

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.พลอต


ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม

ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านการบริหารงานบุคคล

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail : sec.plkutt@gmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"