สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234  e-mail :   sec.plkutt@gmail.com   professional logo