ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05 : ข้อมูลการติดต่อ
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
09 :  Social Network
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 : E -Service
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 :

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43 : การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน