สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234  e-mail :   sec39pl@hotmail.com  

professional logo