ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

57

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

32

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 /0%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 2 /4%
1.7. นร.101 - 120 /0%
รร.เปิด ม.ต้น

56

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

57

ตาราง

1,328

ห้องเรียน
3
ตาราง

42,623

นักเรียน
138
ตาราง
นร.ม.ต้น

20,763

11
ตาราง
นร.ม.ปลาย

21,860

127
ตาราง

57

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
32
กลาง
16
ใหญ่
5
ใหญ่พิเศษ
4
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

3

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

37

BEST PRACTICES

ตาราง

2,345

ครูและบุคลากร

สนง.
72
รร.
2,273
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

2,273

สภาพอัตรากำลัง
2023-09-18

ก่อน 1 ตค.
4.03%
ตั้งแต่ 1 ตค.
-0.43%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
3
ครู
85
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
-3
รอง
-1
ครู
-9
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า56 /98%
ม.ปลาย/เทียบเท่า1 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 32 /56%
ขนาดกลาง 16 /28%
ขนาดใหญ่ 5 /9%
ขนาดใหญ่พิเศษ 4 /7%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 2 /4%
ขนาดที่ 2 12 /21%
ขนาดที่ 3 14 /25%
ขนาดที่ 4 4 /7%
ขนาดที่ 5 16 /28%
ขนาดที่ 6 5 /9%
ขนาดที่ 7 4 /7%
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2566 (6,384 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 5085 /80%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 297 /5%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 194 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 17 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 397 /6%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 52 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 297 /5%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 5 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 6 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 15 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 16 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
อื่นๆ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2566 (6,386 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 5106 /80%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 96 /2%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 82 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 430 /7%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 24 /0%
สถาบันพยาบาล 52 /1%
สถาบันทหาร 18 /0%
สถาบันตำรวจ 9 /0%
สถาบันอื่น ๆ 178 /3%
ภาคอุตสาหกรรม 59 /1%
ภาคการเกษตร 14 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 29 /0%
งานบริการ 8 /0%
รับจ้างทั่วไป 277 /4%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /0%
อื่น ๆ 2 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • น.ส.จิรวรรณ สุรเสียง
 • สิบตำรวจตรี นปดล นพเคราะห์
 • ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง
 • นายพร ดังดี
 • นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
 • น.ส.ภัทรโรบล จันทร์ดำ
 • ส.ต.ท. ธีระ ลิ้มสุวรรณ
 • นางเปรมฤดี เกลาพิมาย
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง
 • นางนุชลี วีรภาไวทิน
 • นายวรรณุกร แพงน้อย
57 โรงเรียน

18 อำเภอ
เมืองพิษณุโลก

10 โรงเรียน

ตาราง
วังทอง

8 โรงเรียน

ตาราง
พรหมพิราม

3 โรงเรียน

ตาราง
บางระกำ

3 โรงเรียน

ตาราง
บางกระทุ่ม

2 โรงเรียน

ตาราง
นครไทย

6 โรงเรียน

ตาราง
วัดโบสถ์

2 โรงเรียน

ตาราง
ชาติตระการ

2 โรงเรียน

ตาราง
เมืองอุตรดิตถ์

6 โรงเรียน

ตาราง
ลับแล

3 โรงเรียน

ตาราง
พิชัย

3 โรงเรียน

ตาราง
ตรอน

1 โรงเรียน

ตาราง
ท่าปลา

1 โรงเรียน

ตาราง
น้ำปาด

1 โรงเรียน

ตาราง
ฟากท่า

1 โรงเรียน

ตาราง
บ้านโคก

1 โรงเรียน

ตาราง
ทองแสนขัน

1 โรงเรียน

ตาราง
เนินมะปราง

3 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
สหวิทยาเขตพุทธชินราช

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตนเรศวร

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเอกาทศรถ

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวังจันทน์

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตบางกลางท่าว

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์

6 โรงเรียน

ตาราง
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT